Insert Logo Here

"EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1.Crearea şi dezvoltarea unei reţele virtuale şi a parteneriatelor între şcolile şi instituţiile locale în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
Se va crea o reţea virtuală şi se vor încheia 100 de parteneriate cu 100 de şcoli din cele 3 regiuni/4 judeţe ale ţării pentru furnizarea activităţilor de prevenire, diminuare şi corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, precum şi pentru creşterea motivaţiei învăţării şi prevenirea eşecului şcolar. Astfel, se va ţine legătura între echipa de management, coordonatorii partenerilor şi reprezentanţi ai instituţiilor locale pentru buna desfăşurare a proiectului.
2. Înfiinţarea şi utilizarea unei bazei de date cu copiii din grupul ţintă.
2.1. Conceperea structurii bazei de date în funcţie de numele şi prenumele copilului, şcoala, clasa, data naşterii, domiciliul stabil, numele şi prenumele părinţilor, ocupaţia, situaţia materială, profilul psihosocial al copilului;
2.2. Configurarea bazei de date (design-ul);
2.3. Colectarea informaţiilor şi completarea bazei de date. Fiecare va transmite situaţia nominală prin coordonatorul de specialitate. Pentru completarea profilului psihosocial, 14 psihologi ai partenerului 4 vor aplica o baterie de teste cu probe de atenţie şi memorie pentru examinarea funcţiilor de orientare şi integrare a comportamentului adaptativ; teste de inteligenţă pentru examinarea nivelului intelectual; teste proiective şi chestionare pentru diagnoza comportamentului interpersonal şi explorarea personalităţii. Datele obţinute vor fi centralizate de către un operator, fiind esenţiale în procesul de intervenţie.
3. Elaborarea unui set de activităţi pentru prevenirea, diminuarea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, precum şi pentru creşterea motivaţiei învăţării şi prevenirea eşecului şcolar.
3.1. Cei 14 psihologi vor elabora un set de activităţi de intervenţie, concepute în scopul creşterii motivaţiei învăţării, dezvoltării personale şi prevenirii eşecului şcolar, reducerii şi corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
3.2. Redactarea unei culegeri care să cuprindă toate activităţile concepute de psihologi.
4. Selecţia şi formarea personalului care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii.
4.1. Selecţia. Constituirea comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor de către partener 6 (2 membri) şi Solicitant (1membru), persoane cu experienţă în domeniu.
4.2. Stabilirea regulamentului de concurs. Cerinţe: să fie cadru didactic; să posede abilităţi de comunicare interpersonală; munca în echipă.
4.3. Publicarea anunţului de selecţie (presa scrisă, televiziune, prin intermediul consilierilor educativi din şcoli, site-urile Solicitantului şi ale partenerilor 1, 2 si 3);
4.4. Înscrierea. Candidaţii vor depune, în termen de 3 săptămâni, portofoliile la secretariatul partenerului 6 direct sau prin servicii de curierat, poştă, după caz.
4.5. Evaluarea portofoliilor şi selecţia participanţilor la interviul de evaluare;
4.6. Programarea interviului. Persoanele selectate vor fi programate la interviul de evaluare pe site-urile solicitantului şi P1, P2, P3;
4.7. Interviul de evaluare va avea loc la sediul partenerului 6. Pentru fiecare candidat se vor aloca 15 minute.
4.8. Anunţarea rezultatelor selecţiei pe site-urile solicitantului şi a P1, P2, P3.
4.9. Formarea instructorilor de educaţie. Echipa de formare va fi constituită din 2 formatori (ai partenerului 4) cu experienţă în domeniu;
4.10. Stabilirea locaţiei. Partenerul 6 va asigura 2 săli de curs special amenajate.
4.11. Formarea propriu-zisă. Se vor ţine 4 serii de cursuri de formare a instructorilor de educaţie (4 grupe a câte 20 de formabili) cu durata de 32 de ore fiecare. Cursurile se vor finaliza cu adeverinţă de participare.
5. Studiu de impact în domeniul părăsirii timpurii a şcolii.
5.1. Stabilirea planului de cercetare şi elaborarea instrumentelor de lucru. Se vor stabili obiectivele, metodele, metodologia de aplicare şi materialele necesare cercetării. Solicitantul împreună cu partenerii 1, 2 şi 3 vor elabora instrumentele de lucru: 4 tipuri de chestionare (C1- aplicat în faza de debut a intervenţiei, C2 - aplicat după un an de intervenţie, C3 - aplicat în faza de încheiere a activităţilor şi C4 - aplicat părinţilor) şi fişe de observaţie.
5.2. Aplicarea instrumentelor de lucru. Chestionarele C1, C2, C3 vor fi aplicate celor 80 de instructori de educaţie.
5.3. Analiza şi centralizarea datelor colectate prin intermediul instrumentelor de lucru în vederea întocmirii raportului de cercetare.
5.4. Întocmirea raportului de cercetare.
5.5. Prezentarea rezultatelor cercetării.
6. Furnizarea activităţilor pentru prevenirea, diminuarea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, precum şi pentru creşterea motivaţiei învăţării şi prevenirea eşecului şcolar.
6.1. Stabilirea grupelor de copii şi a managerului de grupă. Se vor stabili grupele de copii în funcţie de vârsta şi de şcolile arondate. O grupă va fi formata din 10 până la 15 copii. Fiecare instructor de educaţie va fi un manager de grupă şi va lucra cu câte 4 grupe de copii pe săptămână. Vor fi 80 instructori de educaţie din cele 4 judeţe/regiuni, care vor lucra cu un total de 200 grupe de copii).
6.2. Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii. Activităţile se vor desfăşura într-o sală de clasă din şcoală, special amenajată în funcţie de fiecare activitate (aranjarea mobilierului, pregătirea materialelor în funcţie de tema abordată). Fiecare activitate se va desfăşura o dată pe săptămână, va dura în medie 70 de minute, completându-se o fişă de prezenţă şi una de observaţie.
6.3. Intervenţia propriu-zisă. Instructorii de educaţie vor desfăşura activităţile cu copiii pe o perioada de 28 de luni. Se va stabili câte un monitor la 24 de grupe (adică 1 monitor la 6 instructori de educaţie). Monitorii vor fi cei 14 psihologi (6 pentru solicitant, 4 pentru P1 si cate 2 pentru P2 şi P3) care vor superviza activitatea de intervenţie a instructorilor de educaţie din cele 4 judeţe/3 regiuni.
6.4. Premii. Copiii care obţin progrese remarcabile în cadrul programului vor fi premiaţi (biciclete, palete de tenis, badminton, mingii), o singură dată, la sfârşitul intervenţiei.
7. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinţii copiilor din grupul ţintă. Instructorii de educaţie şi psihologii vor avea întâlniri cu părinţii copiilor o data pe luna pentru consilierea şi informarea asupra modului de implicare a copilului în activităţi, conştientizarea rolului părinţilor în educaţia copiilor şi înţelegerea intervenţiei timpurii.
8. Campanii de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii cu tematică. Vor fi organizate 8 campanii tematice în oglindă câte 2 in fiecare judeţ (la solicitant si partenerii 1, 2 si 3): Învaţă învăţând pe alţii! – în al doilea an de derulare a proiectului; Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte – in al treilea an de derulare a proiectului.